O szkole

Opublikowano: 2019-02-08 14:58, Numer artykułu: 10040 , Autor: K.Wolski

 

Motto szkoły

 

„Towarzyszymy naszym Uczniom na drodze do poznania świata i kształtowania kariery zawodowej”

 

Historia placówki

Zespół Szkół dla Doro­słych w Byd­gosz­czy jest kon­ty­nu­ato­rem Szko­ły dla Pra­cu­ją­cych nr 1, któ­ry w 2015 roku obcho­dził 70. rocz­ni­cę swe­go ist­nie­nia. Już w 1945 roku roz­po­czę­ła swo­ją dzia­łal­ność szko­ła, któ­ra jest pro­to­pla­stą obec­nej pla­ców­ki. Szko­ła w wie­lo­let­niej swej dzia­łal­no­ści czę­sto zmie­nia­ła nazwy (zgod­nie z zarzą­dze­nia­mi ówcze­snych władz oświa­to­wych), jed­nak­że była i jest to pla­ców­ka, któ­ra pomi­mo okre­śle­nia “dla doro­słych” kształ­ci mło­dzież od 15. roku życia. Szko­ła pro­wa­dzi­ła licz­ne i zróż­ni­co­wa­ne for­my kształ­ce­nia, któ­re były wyni­kiem zapo­trze­bo­wa­nia słu­cha­czy. W okre­sie po II Woj­nie Świa­to­wej były to głów­nie zaję­cia pro­wa­dzą­ce do zdo­by­cia wykształ­ce­nia. Póź­niej zaś pro­wa­dzo­no zaję­cia, któ­re było zarów­no nauką przed­mio­tów znaj­du­ją­cych się w pod­sta­wie pro­gra­mo­wej, jak rów­nież przy­ucze­niem do zawo­du. Od same­go począt­ku swe­go ist­nie­nia do chwi­li obec­nej orga­ni­za­cja pra­cy szko­ły opar­ta jest o sys­tem seme­stral­ny, w któ­rym co pół roku koń­czy się rok szkol­ny lub zaczy­na się kolej­ny semestr. Nie­wąt­pli­wie roz­wią­za­nie takie pozwa­la łatwiej i bez zbęd­nej zwło­ki ukoń­czyć naukę i zdo­być wykształ­ce­nie.

 

Misja szkoły

Zasad­ni­czym celem pro­wa­dzo­nej w naszym zespo­le szkół edu­ka­cji jest pełen roz­wój jed­nost­ki i wypo­sa­że­nie absol­wen­tów w wie­dzę i umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do pod­ję­cia pra­cy lub nauki na wyż­szym eta­pie kształ­ce­nia.

W atmos­fe­rze odpo­wie­dzial­no­ści, uczci­wo­ści, kre­atyw­no­ści i dąże­nia do suk­ce­su pra­gnie­my sza­no­wać pra­wo każ­de­go czło­wie­ka do odmien­no­ści myśli, poglą­dów, wybo­ru dróg życio­wych.

Będzie­my nie­ustan­nie wspie­rać każ­de­go słu­cha­cza, by mógł się har­mo­nij­nie, wszech­stron­nie roz­wi­jać, zgod­nie z jego oso­bi­sty­mi potrze­ba­mi i moż­li­wo­ścia­mi.

 

Każ­dy słu­chacz jest dla nas jed­na­ko­wo waż­ny i każ­de­mu będzie­my poma­gać, by osią­gnął suk­ces.

 

Cele i priorytety pracy w naszej szkole

1. Roz­wi­ja­nie samo­dziel­no­ści, przed­się­bior­czo­ści i poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści.

2. Przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do dal­szej edu­ka­cji i naucze­nie ucze­nia się.

3. Przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do pod­ję­cia pra­cy zawo­do­wej.

4. Roz­wi­ja­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści w opar­ciu o wybra­ne war­to­ści moral­ne takie, jak:

— odpo­wie­dzial­ność,
— uczci­wość,
— pra­co­wi­tość,
— tole­ran­cję,
— praw­do­mów­ność,
— sza­cu­nek dla pra­cy.